Inšpekcija začenja nadzor nad oljčnimi tropinami

7 novembra, 2023
0
0

Inšpekcija za kmetijstvo začenja z izvajanjem nadzora pravilnega skladiščenja in uporabe oljčnih tropin. Nadzor poteka na Goriškem in Primorskem, rezultati nadzora pa bodo znani konec tega meseca.

V nadzor so vključene oljarne, ki predelujejo oljke v oljčno olje, pri čemer nastanejo oljčne tropine in rastlinska voda, kar se lahko uporabi kot gnojilo za gnojenje kmetijskih zemljišč. V nadzor pa so vključeni tudi zavezanci, ki so kmetijska gospodarstva. Ti oljčne tropine uporabljajo za gnojenje na lastnih kmetijskih zemljiščih v uporabi. Pri nadzoru se v nadaljevanju preverijo oddani dokumenti za poročanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), iz katerih morajo biti razvidne količine predelanih plodov oljk ali oljčnih tropin ter količina pridobljenega olja.
Oljčne tropine in rastlinska voda se uporabljajo kot organsko gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in sicer samo na kmetijskih zemljiščih v uporabi.
Skladišča za oljčne tropine in rastlinsko vodo morajo biti umeščena v prostor ter izdelana in upravljana tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja površinskih ali podzemnih voda ter tal. Biti morajo zaščitena pred padavinskimi vodami in vetrom, stabilna, odporna proti mehanskim, toplotnim ali kemičnim vplivom ter redno vzdrževana. V uredbi so določene tudi predpisane norme gnojenja in velikost skladiščnih kapacitet.
Zavezancu, ki uporablja oljčne tropine in rastlinsko vodo za gnojenje na lastnih kmetijskih zemljiščih v uporabi, ni treba zagotoviti skladiščenja oljčnih tropin in rastlinske vode, če oljčne tropine in rastlinsko vodo uporabi za gnojenje najpozneje v 24 urah po njihovem nastanku.