Namakalni razvod Vogršček prešel v last občin

10 januarja, 2024
0
0

Državni namakalni sistem Namakalni razvod Vogršček je s 1. januarjem prešel v last, upravljanje in vzdrževanje petih lokalnih skupnosti. S podpisom pogodbe so se občine zavezale, da bodo pristopile k obnovi skoraj 200 kilometrov dolgega namakalnega razvoda. Posodobitev se bo izvajala sektorsko in ne bo hitra, odvisno je tudi od pridobitve denarja na razpisih kmetijskega ministrstva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občine Nova Gorica, Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Šempeter -Vrtojba in Miren-Kostanjevica so že v preteklosti podpisale pogodbo o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Vogršček. V pogodbi je zapisano, da s 1. januarjem 2024 lokalne skupnosti prevzamejo Namakalni razvod Vogršček, ki ga sestavlja 16 namakalnih polj in obsega 980 hektarjev površin. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (Sklad), ki je do sedaj upravljal in vzdrževal namakalni razvod Vogršček, je v zadnjih letih veliko vlagal v posodobitve, predvsem črpališč in elektronike.

Lani je bila zaključena tudi sanacija pregrade Vogršček, ki sta jo v višini 11 milijonov evrov financirala Ministrstvo za naravne vire in prostor – Direkcija za vode in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S sanacijo pregrade je ponovno omogočeno nemoteno namakanje kmetijskih zemljišč, sanaciji pregrade pa mora slediti tudi tehnološka posodobitev namakalnega razvoda, za kar so se občine obvezale s podpisom pogodbe o prevzemu lastništva.

Sedanji uporabniki namakalnega sistema se zavedajo, da brez namakanja kmetovanje ni mogoče. Namakalni sistem je nujno potreben tudi za oroševanje in preprečitev pozebe ob morebitnem spomladanskem mrazu.

NOVA SKRBNIKA STA AJDOVSKO IN NOVOGORIŠKO KOMUNALNO PODJETJE

Lokalne skupnosti so že izbrale skupnega upravljalca namakalnega sistema, ki je začel s pripravami na tehnološko posodobitev. Kot je povedal koordinator namakalnega razvoda Vogršček in župan občine Šempeter – Vrtojba Milan Turk, so občine sprejele tudi odloke o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v posamezni občini. Skladno s tem bo upravljanje namakalenega sistema v občini Ajdovščina izvajalo javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, v ostalih štirih občinah pa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.

Celoten namakalni razvod je sestavljen iz skoraj 200 km cevovodov, številnih odvzemnih jaškov, sekcijskih jaškov, črpališč in drugih objektov ter naprav. Z razvodom je pokritih okrog 1.000 hektarjev kmetijskih površin, dejansko pa se namaka 300 hektarjev.

Milan Turk poudarja, da prenova tako velikega namakalnega sistema ne bo enostavna. Trenutno je v izdelavi natančen geodetski posnetek cevovodov, objektov in drugih naprav, pripravljajo pa tudi preveritev sistema in projektno dokumentacijo, na osnovi katere bo določen okvirni terminski plan. Prav tako bodo občine pripravile tehnično, investicijsko in projektno dokumentacijo, na osnovi katere bodo sestavili vloge za sredstva na razpisih MKGP. Eden od pogojev za kandidiranje na teh razpisih so sklenjene pogodbe o namakanju z lastniki. Teh pogodb mora biti za 50 % namakanih površin. Pripravili so sezname lastnikov zemljiških parcel z namakalnim razvodom, s katerimi naj bi občine v kratkem začele sklepati pogodbe. Kot še pravi Turk, celotna posodobitev namakalnega razvoda Vogršček ne bo končana prej kot v desetih letih.  

Sklad kmetijskih zemljišč je tudi lastnik petine zemljišč na tem območju, ki bo podaljšanje pogodb z zakupniki pogojeval s podpisom pogodbe za namakanje.

PRVI KORAK JE ZBIRANJE SOGLASIJ LASTNIKOV

Dražava ima v novem SN PRP 2023-2027 za izgradnjo in prenovo namakalnih sistemov na voljo 10 milijonov evrov in primorske občine računajo prav na ta sredstva za posodobitev namakalnih razvodov. Razpis IRP14 – Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov je predviden že januarja. Kot je povedal Turk, bi radi letos oddali vsaj eno popolno vlogo, na osnovi katere bi pridobili sredstva in začeli s posodobitvijo namakalnega razvoda.

1500 lastnikov oz. solastnikov na območju namakalnega sistema

980 hektarjev površin namakalnega sistema Vogršček

200 kilometrov cevi

Kmetijstva si brez vode za zalivanje in oroševanje proti spomladanskim pozebam ni mogoče predstavljati. To je v Vipavski dolini jasno vsem, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane. Lastnike sicer najbolj skrbi morebitno povišanje stroškov, ki so sedaj znašali nekaj čez 100 evrov po hektarju.

Pridelovalec zelenjave Srečko Kofol je povedal, da so bila lani na namakalnem razvodu izvedena številna popravila, zato kmetje upajo, da bo letos namakanje potekalo brez večjih težav. Ker je bila deževna jesen in tudi zima, je v zadrževalniku toliko vode, kot je ni bilo nikoli v zadnjih dvajsetih letih, vsekakor pa dovolj za namakanje in morebitno spomladansko oroševanje. Kofol se strinja, da je potrebno posodobiti celoten namakalni razvod, zato že čaka, da dobi v podpis soglasje, ter upa, da se bo obnova, ki bo zaradi nemotenega izvajanja namakanja potekala izven pridelovalne sezone, začela čim prej.  

Pri obnovi se računa na postopnost, poleg sredstev pa jo omejuje tudi hkratna uporaba namakalnega sistema, zaradi katere se bo obnova morala omejiti na zimske mesece.