Nevarnost pred patentiranimi semeni velikih korporaciji

20 novembra, 2023
0
0

Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost in še nekateri somišljeniki nasprotujejo vladnemu predlogu stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih, do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala v Uniji in do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, ki so objavljeni na portalu Državnega Sveta.

Po podrobnem pregledu dokumentov ocenjujeo, da določena stališča predstavljajo veliko tveganje za našo trenutno in bodočo prehransko varnost in suverenost. Ekoci s somišljeniki in sodelujočimi strokovnjaki predlagajo, da se začasno umakne obravnava teh dokumentov iz dnevnega reda in se pred tem opravi širša javna razprava, saj bi sprejeta stališča bistveno vplivala na sedanje in prihodnje generacije na prehransko varnost in na biodiverziteto. Z namenom zagotovitve ustreznosti predlogov EU predlagajo dodatne študije in celosten razmislek, kaj ta dokument pomeni tudi na strateško prehransko varnost države. Slovenija naj sledi dobri praksi Avstrije in Madžarske, ki omenjenih dokumentov niso podprle. Sledi naj ugotovitvam in analizam iz Francije glede rastlin pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami.

Predlogom nasprotujejo Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost, Gibanje Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, Društvo Ognjič, Gibanje Rajski vrt obilja za vse in številni somišljeniki

Sprejetje teh dokumentov bi postavila odločevalce v nepošten položaj, če bi sprejeli ta stališče, saj so celo že sami pripravljalci dokumentov navedli: »O napovedi Komisije naj bi posodobitev zakonodaje s področja RRM prispevala k ciljem Evropskega zelenega dogovora, konkretneje Strategije od vil do vilic in Strategije o biotski raznovrstnosti. Konkretnega vpliva v tej fazi ni mogoče oceniti.« Torej bi RS podala najprej stališča brez ocen in raziskav in brez širše javne razprave. Ekoci v pozivu predlaga nujne dopolnitve, ki bi v primeru, da se dopolnitve ne sprejmejo, to imelo ogromne posledice na zaščito avtohtonih semen, prehranske varnosti in biodiverzitete, ter vplivov na okolje, naravo in ljudi pa tudi na zdravstveno, tveganje. Imelo bo vpliv na gospodarsko, okoljsko in ekonomsko prihodnost v Sloveniji. Dokumentacijo je potrebno dopolniti s študijami kaj pomeni implementacija določil za zdravje ljudi, živali in okolja. Trenutni dokument tega vidika sploh ne obravnava.

V kolikor bi se vsa določila, navedena v dokumentih, realizirala v praksi, pa je ogrožena suverenost prebivalcev Slovenije, saj bo prehranska varnost odvisna od patentiranih semen, od plačevanja licenc korporacijam in opredeljena ni zaščita slovenskega genskega materiala. Kmetom bo onemogočena setev lastnih semen in izmenjava semen, kar je del tradicije v naši deželi že stoletja.

Sprejetje dokumentov in potrditve pripravljenih stališč RS Slovenije brez ustreznih študij, ki bi dajala kredibilnost odločanju in brez poznavanja mnenja državljanov, ki bo imelo v vsakem primeru dolgotrajne posledice, bi bilo neodgovorno. V Ekoci se sprašujejo ali si predlagatelji in odločevalci v primeru sprejetja teh dokumentov upajo zastaviti osebno premoženje za povrnitev škode okolju naravi in ljudem, če bi šlo kaj narobe zaradi sprejetih odločitev.

Irena Rotar, predsednica Ekoci – eko civbilne iniciative Slovenija , združenje za trajnostno prihodnost poziva odločevalce, da zaustavijo trenutne postopke sprejetja stališč Republike Slovenije za EU glede navedenih uredb, pridobijo dodatne študije in omogočijo širšo javno razpravo s strokovnjaki, kmeti, zainteresirano javnostjo saj je hrana pomebna za vse. In naprošajo, da se šele za tem oblikujejo stališča, ki bodo upoštevala omenjene vidike, tako strokovna mnenja kot vidike kmetov in panoge , institucij, vključno s porabniki in bodo odražala stališča usklajena z državljani Slovenije.

OJ – OSTI JAREJ!
(star slovenski pozdrav, ki pomeni “ostani, zdrav, mlad, pomlajen, bodi močan!”)