Nov izračun KD za leto 2023

23 februarja, 2024
1
0

Davčna zakonodaja je nasploh je pogosto zapletena in urejena s številnimi predpisi. Dohodnina je davek, ki jo plačamo fizične osebe od dohodkov, ki jih pridobimo v koledarskem letu. Področje osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti je lahko obdavčeno po katastrskem dohodku (KD), ki je sicer najbolj enostavno ni pa nujno, da je za kmetijo najbolj ugodno, ali prostovoljno na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. Nižji je za leto 2023 KD za sadjarje, saj je tržna vrednost pridelka zaradi vremenskih nevšečnosti nižja, višji pa je KD predvsem na račun višjih bonitet zemljišč.

Kaj je katastrski dohodek in kako je izračunan za minulo leto je kmetom na območju Cerkelj predstavila Ana Demšar Benedičič, specialistka za agrarno ekonomijo pri KGZ Kranj. Katastrski dohodek (KD) je davek, ki se opredeljuje kot pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, proizvodnje vina, oljčnega olja, pridelave posebnih kultur ter pridelave medu za čebelarje, ki imajo več kot 40 panjev. Zavezanci za plačilo dohodnine iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKOGD) so lastniki ali dejanski uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, kar je na dan 30. junija evidentirano v zemljiškem katastru, prejemniki raznih subvencij v kmetijstvu in lastniki ali uporabniki panjev, ki so na dan 30. junija evidentirani v registru čebelnjakov. Odločbo o dohodnini  prejmemo konec aprila in v prvem odstavku so navedeni vsi zavezanci za dohodnino, niso pa navedeni vsi člani kmečkega gospodinjstva (KG). KG je skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več gospodinjstev, evidentiranih na istem naslovu, niso najeta delovna sila in dosegajo skupni dohodek iz OKOGD letno vsaj 200 evrov.  

Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost je lahko obdavčena po KD ali pa je prostovoljno obdavčena tudi na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. Kar velja tudi za tiste kmetijske dejavnosti, ki ne morejo biti obdavčene na podlagi KD (pridelava v rastlinjakih, sadike trajnih rastlin, okrasne rastline, živinoreja na pretežno kupljeni krmi…) in jih je treba na davčnem uradu priglasiti kot drugo kmetijsko dejavnost.

IZRAČUN KD VSAKE TRI LETA

Za leto 2023 je izračunan nov katastrski dohodek, ki se izračuna na tri leta in pomeni razliko med prihodki in stroški. Vrednost kmetijske proizvodnje se spremlja na podlagi statističnih podatkov. KD je pavšalna ocena možnega tržnega dohodka od dejavnosti kmetijstva in  gozdarstva na kmetijskih in gozdnih površinah. Tržna vrednost pridelave je povprečna vrednost iz ekonomskega računa za zadnjih pet let. Ne vključuje sredstev za ukrepe kmetijske politike. Priznani stroški za kmetijska zemljišča so 90%, za gozdna zemljišča 80% in za med prav tako 80%. KD pa kljub temu po vsej Sloveniji ni enak, ker so kmetijska in gozdna zemljišča razvrščena v različne bonitetne razrede in s spremembo bonitet v letu 2022 je veliko kmetijskih in gozdnih zemljišč razvrščenih v višje bonitetne razrede.  

Akontacija dohodnine od dohodkov OKOGD znaša 10 % od KD, če je ta višji od 10 % povprečne plače (približno 2.650 evrov) in 10 % od obdavčljivih subvencij, če je posamično izplačilo nad 200 evrov.

KD ZA OLJČNO OLJE, VINO, PANJ IN POSEBNE KULTURE

Oljčno olje je obravnavano kot OKOGD, medtem ko se KD za vino izračuna v višini dvakratnika katastrskega dohodka vinograda z boniteto med 51 in 60 in za leto 2023 znaša 695,16 evrov/ha (2 x 347,58 evrov/ha). Do 40 čebeljih panjev velja oprostitev davka, izračunan znesek na čebelji panj pa je 9,18 evrov.  Med posebne kulture spadajo zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi (pridelava ene ali več zelenjadnic ali zelišč na isti površini v celotni rastni dobi): jagode, semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na prostem ali v tunelih, reja polžev na njivi, šparglji in druge trajne zelenjadnice (če so zavedene v registru trajnih nasadov). Minimalna površina na kateri se pridelujejo posebne kulture je 0,1 hektarja, v primeru prodaje pa tudi manj. Izračunani znesek za posebne kulture je 1,3 x KD intenzivnega sadovnjaka z boniteto od 51- 60. KD za posebne kulture tako znaša 1.317,08 evrov/ha (1,3 x 1.013,14 evrov/ha,  v letu 2022 je bil KD 1.376,04 evrov /ha – 1,3 x 1.058,49 evrov /ha).

Obdavčljiva plačila za ukrepe kmetijske politike in državnih pomoči, KD od zemljišč izven Slovenije, od pridelave posebnih kultur in od proizvodnje vina se pripišejo članom kmečkega gospodinjstva v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu, ne glede na to, kolikšna je višina osnovnega KD posameznega zavezanca.

V skladu z 21. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 se za leto 2023 na parcelah zemljišč, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi, s stopnjo poškodovanosti 50 % ali več, davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50 % KD kot je določen na dan 30. junij 2023. Stopnja poškodovanosti se določi na podlagi končne ocene škode v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

PREDELAVA LASTNIH PRIDELKOV IN STROJNE STORITVE

V OKOGD sodi tudi mali obseg 1. stopnje predelave, ki ima promet do 3.500 evrov, vendar je potrebna obvezna priglasitev predelave lastnih pridelkov, strojne storitve in sicer do 420 evrov/ ha kmetijskega zemljišča v uporabi in do 85 evrov/ha gozda iz zemljiškega katastra, vendar do največ 20 ha kmetijskih zemljišč (8.400 evrov) oziroma do 30 ha gozda (2.550 evrov). Znižanje dohodka iz OKOGD so investicijske olajšave in sicer nakup strojev in opreme, nakup zemlje, vlaganje v zgradbe, nakup motornih vozil.

Med priznanimi oprostitvami so na primer zemljišča, na katerih so nasipi, kanali, prekopi, jezovi in druge naprave za namakanje, varovalni gozdovi, kot obramba pred erozijo in še nekaj drugih.

Lestvica za KD za leto 2023 za kmetijska zemljišča

Boniteta          kmetijsko zemljišče   vinograd         hmeljišče        sadovnjak            oljčnik

1-10                17,34                          278,06             719,27             810,51             205,88

11-20              43,34                          295,44             764,22             861,17             218,75

21-30              69,35                          311,08             804,68             906,76             230,33

31-40              82,35                          324,99             840,65             947,28             240,62

41-50              86,69                          337,15             872,11             982,74             249,63

51-60              91,02                          347,58             899,09             1.013,14            257,35

61-70              95,35                          358,01             926,06             1.043,53            265,07

71-80              99,69                          366,70             948,54             1.068,86            271,51

81-90              104,02                        373,65             966,52             1.089,12            276,65

91-100            108,36                        378,86             980,00             1.104,32            280,51

                        Povečanje za nekaj centov                                        znižanje za cca 30 evrov

Lestvica KD za leto 2023 za gozdna zemljišča

Rastiščni koeficient   KD v EUR/ha

                                0,27

2-3                              8,10

4-5                              16,19

6-7                              22,94

8-9                              26,98

10-11                          31,03

12-13                          37,78

14-15                          45,87

16-17                          53,97

Boniteta                      KD v EUR/ha

1-10                            6,76

11-20                          16,23

21-30                          22,99

31-40                          27,50

41-50                          31,11

51-60                          37,87

61-70                          54,10

71-80                          67,63

81-90                          81,15

91-100                        108,21

Lestvica KD za leto 2023 za gozdna zemljišča – izračun ni odvisen le od bonitete zemljišč, pač pa tudi od rastiščnega koeficienta.  Bonitete zemljišč so v porastu, vendar ne dosegajo povišanja za več kot en evrov.