Vedno več umikov živil s trga

7 novembra, 2023
0
0

Zaradi neskladne pošiljke breskev iz Srbije in informacije o interventni uporabi klorpirifosa v pridelavi pese je UVHVVR 24. avgusta letos vzpostavila poostren nadzor ob uvozu za pošiljke svežega sadja in zelenjave iz navedene države. Več je nadzora, zaradi novega načina obveščanja tudi več objav umikov živil iz trga. Večina umikov gre za živila iz uvoza.
Inšpektorji UVHVVR so pričeli tudi z izrednimi inšpekcijskimi nadzori pri nosilcih živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo z distribucijo sadja in zelenjave. V okviru nadzora se preverja ustreznost vzpostavljenega notranjega nadzora nad ostanki fitofarmacevtskih sredstev (FFS), kar vključuje preverjanje zahtev za preverjenega dobavitelja, sistem preverjanja ostankov FFS v živilih, vključno s pregledom sistema lastnih kontrol.
V obdobju od 24. avgusta letos je bilo ob uvozu vzorčenih še 31 pošiljk sadja iz zelenjave iz drugih držav, 8 je bilo zadržanih do prejema izvida, vsi do sedaj prejeti izvidi so bili skladni.
Z namenom, da vsi nosilci živilske dejavnosti, ki poslujejo s svežim sadjem in zelenjavo, pregledajo in poostrijo svoj notranji nadzor nad ostanki FFS, je bil v začetku septembra posredovan dopis na Trgovinsko zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije, s katerim jih je UVHVVR seznanila z nastalo problematiko ter jih pozvala, da njihovi člani poostrijo svoje notranje kontrole nad dobavitelji. Na omenjeno tematiko je bil z deležniki izveden tudi spletni sestanek, ki je bil izveden 8. septembra 2023.
V okviru omenjenega nadzora je stekel tudi izredni nadzor vzorčenja sadja in zelenjave neslovenskega porekla v prometu. Do 28. septembra letos je bilo odvzetih 22 vzorcev sadja in zelenjave. Ugotovljen je bil en presežek mejne vrednosti ostankov FFS (MRL) za dva pesticida v vzorcu grozdja iz Severne Makedonije. Vzorec je bil ocenjen kot varen, kljub temu pa je distributer sprožil umik živila iz prometa. Ugotovljena je bila substanca, ki je dovoljena za uporabo tako v EU kot Sloveniji, vendar ne na grozdju.

UKREPANJE V PRIMERU NEVARNEGA ŽIVILA

V kolikor je živilo ocenjeno kot neskladno, a varno, se živilo umakne iz prometa. V okviru uradnega nadzora se nadalje preverja, kaj so razlogi za neskladnost, z namenom odprave in s tem preprečitve ponavljanja neskladnosti.
V kolikor je živilo ocenjeno tudi kot nevarno, oziroma če predstavlja tveganje, se najprej izvede umik oziroma odpoklic živila iz prometa, kar vključuje obveščanje potrošnikov. Nadalje se v preverja, kaj so razlogi za neskladnost, z namenom odprave in s tem preprečitve ponavljanja neskladnosti. Uradni nadzor se v nadaljevanju izvaja poostreno, sorazmerno z ugotovljeno neskladnostjo, prav tako se poostren nadzor odredi odgovornemu nosilcu dejavnosti. Inšpektorji vodijo inšpekcijske postopke, ki vključujejo upravne in prekrškovne postopke.

SPLOŠNA SKLADNOST ŽIVIL V PROMETU GLEDE OSTANKOV PESTICIDOV

V letu 2022 je bilo na vsebnost ostankov pesticidov v okviru rednega letnega programa vzorčenja v prometu s strani UVHVVR preiskanih 716 vzorcev živil. Od tega je bilo: 330 vzorcev (46 odstotkov) zelenjave, 200 vzorcev (28 odstotkov) sadja, 57 vzorcev (8 odstotkov) žit in izdelkov iz žit, 95 vzorcev (13 odstotkov) predelanih živil in 34 vzorcev (5 odstotkov) živil živalskega izvora. Rezultati preiskav so pokazali, da so v 15 vzorcih živil ugotovljene vrednosti ostankov pesticidov presegale mejne vrednosti ostankov pesticidov, ki jih določa Uredba (ES) št. 396/2005, kar predstavlja 2,1 odstotkov.
V letošnjem rednem letnem programu vzorčenja na ostanke pesticidov je načrtovan odvzem odvzem 744 vzorcev živil v prometu in sicer: 235 vzorcev sadja, 306 vzorcev zelenjave, 161 vzorcev drugih živil rastlinskega izvora in 42 vzorcev živil živalskega izvora. Do 22. septembra 2023 je bilo odvzetih 514 vzorcev živil. Podatki o neskladnih vzorcih, za katere smo prejeli rezultate analiz do dne 12. septembra 2023 izkazujejo, da je bilo neskladnih pet vzorcev zelenjave in trije vzorci sadja, kar predstavlja 1,6 odstotkov vzorcev.
Pošiljke so bile vzorčene tudi ob uvozu. V letu 2022 je bilo odvzetih in na ostanke pesticidov analiziranih 248 vzorcev živil, od tega 149 pošiljk sadja in zelenjave, ter dodatno še 99 pošiljk ostalih živil (žitarice, čaji, zelišča, oljnice in drugo). Na ostanke pesticidov je bilo neskladnih 14 pošiljk živil, od tega 10 pošiljk svežega sadja oziroma zelenjave, kar predstavlja 5,6 odstotkov.
V letu 2023 je bilo ob uvozu do 28. septembra izvedeno vzorčenje 349 vzorcev na ostanke pesticidov, od tega 273 vzorcev sadja in zelenjave, od tega je bilo 21 neskladnih (kar predstavlja 6 odstotkov). Največ neskladnih je bilo pošiljk citrusov (poreklo Egipt, Turčija), paprike, ki spadajo med živila pod poostrenim nadzorom EU, ki so ob uvozu zadržane.

UMIK HRVAŠKIH MANDARIN

Na podlagi informacije hrvaških pristojnih oblasti o distribuciji s klorpirifosom onesnaženih mandarin hrvaškega porekla v Srbijo je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) poostrila nadzor. V četrtek, 2. novembra 2023 so inšpektorji za hrano pričeli s preverjanjem porekla mandarin pri trgovci ter preverjanjem ostankov pesticidov, kar delajo tudi sami trgovci, v nekaterih primerih pa so izvedli tudi vzorčenje. V tem tednu se pregledi in vzorčenje izvajajo tudi pri distributerjih, v maloprodaji, kar vključuje tudi nadzor na stojnicah ob cestah.

Pregled objav na spletni strani UVHVVR potrjuje, da se število objav o spornih živilih povečuje. Oktobra je bilo zabeleženih 24 odpoklicev, umikov ali obvestil, lani v enakem obdobju pa le šest. Od tega so letos oktobra v petih primerih UVHVVR obvestili izvajalci sami ali pa trgovske verige, 19 primerov je bilo odkritih v okviru rednih nadzorov, medtem ko je lani oktobra uprava za varno hrano zabeležila tri nadzore, v treh primerih pa so upravo obvestili izvajalci ali trgovci.
Število odpoklicev ali umikov se je oktobra povečalo tudi glede na pretekle mesece. Januarja so jih zabeležili devet, februarja sedem, marca deset, aprila 11, maja sedem, junija 14, julija osem, avgusta štiri, septembra pa 11.

Skladno s sklepom vlade je uprava za varno hrano sredi oktobra spremenila dozdajšnji protokol o obveščanju, ki je veljal od leta 2013. Novost je v tem, da zdaj uprava objavlja odpoklice oziroma umike nevarnih živil ne glede to, ali jim je rok uporabe že potekel, medtem ko prej za tiste s pretečenim rokom tega ni počela – razen pri živilih, ki predstavljajo akutno tveganje za zdravje ljudi.

UVHVVR IZVAJA NADZORE:

– Inšpekcijski pregledi se izvajajo tako v notranjem prometu kot tudi ob uvozu živil.
– Nadzor nad živili poteka v okviru rednega letnega načrta nadzora oziroma na podlagi drugih informacij, ki predstavljajo razlog za uvedbo nadzora.
– Izredni nadzori se izvajajo na podlagi prijav potrošnikov, ugotovljenih neskladnih rezultatov, odstopov za uvedbo nadzora drugih organov, obvestil iz sistema EU RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), informacij, pridobljenih iz medijev, itd