Prispevek za promocijo sadja

13 februarja, 2024
0
0

Agencija Za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je začela z izdajanjem odločb za plačilo obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2023, ki se plačuje za programsko obdobje 2021-2023. Višina prispevka za pridelovalca sadja oz. nosilca kmetijskega gospodarstva znaša 20 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno.

Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja. Plačilo prispevka je obvezno za vse zavezance, ne glede na to ali vstopijo v shemo »izbrana kakovost« ali ne. Odločbe bo prejelo 784 zavezancev, v skupni višini 21.684,86 evra.

Odločbe o prejemu obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2023 ne bodo prejeli vsi tisti zavezanci, kjer je zaradi naravnih in drugih nesreč na kmetijskih gospodarstvih nastala škoda (Suša 2022), ki pa mora biti ocenjena in potrjena v skladu s predpisi, ki urejajo naravne nesreče, v kolikor znaša škoda več kot 30 odstotkov kmetijske proizvodnje na ravni kmetijskega gospodarstva. 

Zavezanec za plačilo prispevka je dolžan plačati prispevek v roku 20 dni od prejema odločbe o odmeri obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2023.

Zavezanci za plačilo prispevka so nosilci kmetijskega gospodarstva (pridelovalci sadja), ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko prielavo sadja in so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), kupci sadja (predelovalci sadja), ki predelujejo v Sloveniji pridelano sadje. Predelovalci sadja so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave v Sloveniji pridelanega sadja in predelovalni obrati (fizična ali pravna oseba), ki se ukvarjajo s predelavo v Sloveniji pridelanega sadja

Sektorski odbor za sadje je na seji dne 10. 1. 2023 določil, da se prispevek plačuje za vse sadne vrste, ki se pridelujejo v Sloveniji in da prispevek znaša:

– za pridelovalca sadja (nosilca kmetijskega gospodarstva) 20 €/ha intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi,

– za predelovalca sadja (kupca) 1,5 € na tono v Sloveniji pridelanega sadja, ki se ga predela.

Višina prispevka za hektar intenzivnega sadovnjaka je nižja od zakonsko določene, ki je 94 € na hektar intenzivnega sadovnjaka. Višina prispevka za tono sadja za predelavo je enaka najvišji zakonsko določeni vrednosti. Višine prispevka je določena za obdobje, ki je enako obdobju sprejetega Programa promocije sektorja sadja od 2024 do 2026. Višina prispevka velja do preklica ali določitve drugačne višine.

Prispevek od kmetijskih površin nosilec ne plača, če skupni prispevek od vseh površin znaša manj kot 10 eurov. Pri višini določenega prispevka (20 €/ha) to pomeni, da nosilci, ki imajo v uporabi manj kot 0,5 ha intenzivnih sadovnjakov niso zavezanci za plačilo prispevka.