Za povezovanje institucij znanja

7 maja, 2024
0
0

Samo še danes, 7. maja 2024 je mogoče podati pripombe na predlog Uredbe o izvajanju intervencije konzorciji institucij znanja. Uredba je v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno (IRP 38). Prva javna razprava je bila v mesecu marcu. S ponovno javno razpravo od 22. aprila je ministrstvo želelo javnost seznaniti z dopolnjenim osnutkom uredbe.

Namen intervencije IRP 38 je povezati institucije znanja, ki delujejo v okviru sistema znanja in inovacij v kmetijstvu. Z intervencijo želijo okrepiti njihove zmogljivosti za učinkovitejši razvoj, izmenjavo, prenos in uporabo znanja in inovacij v podporo prehodu v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Intervencija IRP 38 ima podlago v Uredbi 2021/2115/EU. Je odziv na priporočilo Evropske komisije med pripravo slovenskega Strateškega načrta skupne kmetijske politike o okrepitvi vlaganja v sistem znanja in inovacij v kmetijstvu ter povezovanje institucij znanja.

Za izvajanje te intervencije je skupno namenjenih 12 milijonov evrov oziroma 2 milijona evrov na konzorcij.

ŠEST VSEBINSKIH PODROČIJ

Podpira se izvedba programov konzorcijev na šestih vsebinskih področjih. In sicer so to : poljedelstvo oziroma vrtnarstvo, vključno s semenarstvom, trajni nasadi, prehod v trajnostno živinorejo, ekološko kmetijstvo, digitalizacija in robotizacija v kmetijstvu ter blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje na njih v kmetijstvu. V skladu s programom konzorcija so do podpore upravičene tudi naložbe, povezane z razvojem znanja v kmetijstvu.

Cilj podpore je omogočiti učinkovitejšo in hitrejšo preobrazbo kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno.

Podprlo se bo šest konzorcijev, ki bodo morali združiti vso verigo znanja na določenem vsebinskem področju. Združiti bodo morali vse zmogljivosti, da bi lahko obravnavali ključne izzive in vrzeli v znanju. V okviru teh šestih konzorcijev naj bi se tako vzpostavilo celovito, moderno in tehnološko posodobljeno okolje. Na enem mestu bo mogoče ustvarjati, izmenjati in prenašati znanje do končnih uporabnikov, zlasti kmetov. Potrebe kmetov morajo biti v programu konzorcija jasno prepoznane, prav tako mora biti njihova vloga v konzorciju dejavna. Gre za preusmeritev od linearnega k interaktivnemu inovacijskemu modelu ustvarjanja, izmenjave in prenosa znanja v kmetijstvu.